Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

RECOMANACIONS D'ACTUACIÓ DAVANT EL RISC COVID 19 EN ACTIVITATS I EMPRESES AGRÀRIES

Acord del Govern pel qual s’impulsa la coordinació i el seguiment de la campanya agrària en el context de la pandèmia generada per la COVID-19. La situació epidemiològica que ha generat una crisi sanitària com a conseqüència de la COVID-19 ha obligat a adoptar mesures de salut pública que han alterat la normalitat de les relacions socials, econòmiques i productives, també en l’àmbit agrari i industrialagrari. En un context de pandèmia i d’emergència sanitària, cal garantir la deguda protecció de la salut de totes les persones que intervenen en el sistema de producció, manipulació i transport de la matèria primera i elaborada des de la finca a la agroindústria. A la vegada, és essencial garantir la producció en quantitat, qualitat i seguretat d’aliments a Catalunya de manera que s’asseguri el proveïment de la població i del conjunt de les indústries agràries que en depenen. Fer front al reptes en els sistemes de producció agrària, transport, habitatge, serveis socials, d’ocupació, de salut i de seguretat que planteja la pandèmia en el context de les campanyes agràries, requereix articular mecanismes de coordinació des de la proximitat territorial i amb la participació i coresponsabilitat de les administracions públiques implicades i del sector agrari en el seu conjunt. Durant la campanya agrària són moltes les persones que es desplacen als territoris productors de fruita que s’afegeixen a la població que hi resideix permanentment, la qual cosa té un impacte en un context de pandèmia per COVID-19, que afegeix complexitat a la problemàtica ja habitual de les campanyes agràries. En aquest marc d’actuació, i sempre de conformitat amb el que disposa l’Acord GOV/57/2020, de 12 d'abril, pel qual s'aprova l'estratègia d'actuació, davant de les noves mesures de restricció de l'activitat laboral aplicables a partir del 14 d'abril, per tal de contenir la pandèmia generada per la COVID-19, el Govern considera necessari impulsar la coordinació i el seguiment de la campanya agrària mitjançant mecanismes de coordinació territorial, amb les limitacions i en les condicions que en cada moment estableixi la normativa vigent i les instruccions emanades de les autoritats competents. A proposta de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Govern Acorda: 1.- Impulsar la coordinació i el seguiment de la campanya agrària a Catalunya, mitjançant els mecanismes de coordinació territorial ja existents en els àmbits de les corresponents delegacions territorials del Govern, amb la participació de les administracions públiques implicades i del sector agrari en el seu conjunt, amb la finalitat de fer el seguiment de la campanya agrària i consensuar propostes en relació a criteris o recomanacions d’actuació durant la campanya agrària en el context de contenció de la pandèmia de COVID-19. 2.- El Govern, a través dels departaments que despleguen llurs competències, vetllarà pel bon desenvolupament de la campanya agrària i per donar resposta a les qüestions que es puguin plantejar en el si dels dits mecanismes de coordinació, amb les condicions que en cada moment estableixi la normativa vigent i en el marc pressupostari derivat dels requeriments d’aquesta situació d’excepcionalitat.

DIJOUS 30 ABRIL 2020

RECOMANACIONS D'ACTUACIÓ DAVANT EL RISC COVID 19 EN ACTIVITATS I EMPRESES
AGRÀRIES 28/04/2020 – 11:00

AVIS IMPORTANT: Aquest document està en revisió permanent en funció de l’evolució i nova informació de la malaltia (COVID‐19) de què es disposi. Aquest document no modifica ni substitueix cap norma vigent.


0. INTRODUCCIÓ 
1. MESURES GENERALS 
2. TRASLLAT DELS TREBALLADORS AL SEU LLOC DE TREBALL 
3. RECOMANACIONS PER ALLOTJAMENTS 
4. RECOMANACIONS I PREVISIONS EN ÀMBIT MUNICIPAL 
ANNEXOS 
ANNEX 1: PREVISIONS EN CAS DE POSITIUS PER COVID‐19
ANNEX 2 : SERVEIS DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA I RESPOSTA A EMERGÈNCIES DE SALUT
PÚBLICA I SERVEIS TERRITORIALS I SERVEIS D’URGÈNCIES DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA DE
CATALUNYA (SUVEC)
ANNEX 3: DOCUMENTS DE CONSULTA

INTRODUCCIÓ:

La situació epidemiològica que ha generat una crisi sanitària com a conseqüència del COVID‐
19 ha obligat a adoptar mesures de salut pública que han alterat la normalitat de les relacions
socials, econòmiques i productives, també en l’àmbit agrari i industrial‐agrari.
En un context de pandèmia i d’emergència sanitària, cal garantir la deguda protecció de la
salut de totes les persones que intervenen en el sistema de producció, manipulació i transport
de la matèria primera i elaborada des de la finca a la agroindústria. En aquest sentit es
recomana especialment que es tiguin en compte les previsions normatives en matèria laboral,
singularment la Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals.
A la vegada, és essencial garantir la producció en quantitat, qualitat i seguretat d’aliments a
Catalunya de manera que s’asseguri el proveïment de la població i del conjunt de les indústries
agràries que en depenen.
I també, la protecció de la salut de la població en general en un moment en què la població de
determinats municipis productius creix notablement per la presència de persones que hi
resideixen temporalment. En aquest sentit, els ajuntaments i les administracions locals, en
general, tenen un paper rellevant com a garants de la convivència i la protecció de la salut en
el seu corresponent àmbit territorial.
Per compaginar l’activitat de recol∙lecció agrícola i el treball en les centrals o magatzems, amb
la prevenció del COVID‐19, és imprescindible identificar en cada etapa els possibles riscos i
incorporar les mesures per evitar‐los i, el més important, identificar els responsables de fer‐los
complir. Si hi ha errors en qualsevol punt del procés, es veurà afectada tota l’activitat i haurà
un pèrdua de seguretat en tot el procés. Així la responsabilitat de tothom, ajuntaments,
pagesos, empreses, cooperatives, transportistes, temporers i manipuladors, ha de quedar
perfectament identificada.
És per aquests motius que s’estableixen les següents recomanacions d’actuació:


1. MESURES GENERALS
Informació bàsica
 S'informarà a tot el personal sobre la malaltia, les vies de transmissió del virus i les
mesures de prevenció individuals a prendre, fent especial èmfasi en les mesures
higièniques, lliurant un exemplar del pla d'higiene a cada treballador, realitzant un registre
d'aquest lliurament.


Serveis de Prevenció i valoració de les situacions vinculades al coronavirus
 Seguint les recomanacions del Consell de Relacions Laborals de Catalunya i d’acord amb la
guia d’actuació i de col∙laboració amb els serveis de prevenció de riscos laborals (SPRL) del
Departament de Salut per fer front a la pandèmia de COVID‐19, els serveis sanitaris del SPRL
són els que desenvoluparan l’estudi de contactes, per la qual cosa hauran d’informar a les
persones treballadores i a les empreses clients el procediment que estableixin, dels casos
confirmats, probables o possibles dels quals siguin coneixedors, per poder fer l’estudi.
 Els serveis de prevenció de riscos laborals han de col∙laborar en la valoració de la infecció
pel coronavirus SARS‐CoV‐2 de la simptomatologia i temperatura amb el mitjà que cregui
oportú, quan sigui possible, i abans de l’entrada al lloc de treball.
 Aquells treballadors i treballadores que presentin símptomes compatibles amb la infecció
pel coronavirus SARS‐CoV‐2 (febre, dificultat per respirar o tos, o els que determinin les
autoritats sanitàries) poden fer el test que es troba a https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut‐
a‐z/c/coronavirus‐2019‐ncov/stop‐covid19‐cat/ o utilitzar l’aplicació del Departament de
Salut per mòbils STOP COVID19 CAT i seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries.
Per consultes generals s’ha de trucar al 012; i per urgències per coronavirus i sanitàries s’ha
de trucar al 061. Només en cas d’emergències s’ha de trucar al 112.
 Els serveis de prevenció coordinadament amb els comitès de seguretat i salut laboral faran
el seguiment tant dels aïllaments com dels casos, coordinadament amb les mútues i servei
públic de salut.
 Concertar també la implicació dels serveis de prevenció i els comitès de seguretat i salut
laboral tant en el seguiment dels aïllaments com de les incapacitats laborals, en
col∙laboració, si escau, amb les mútues o els òrgans competents.
 Els grups vulnerables per a COVID‐19‐‐persones amb diabetis, malaltia cardiovascular,
inclosa hipertensió, malaltia pulmonar crònica, immunodeficiència, càncer en fase de
tractament actiu, embaràs i majors de 60 anys—seran objecte d’especial protecció, d’acord
amb les previsions establertes a l’article 25 de la Llei de prevenció de Riscos Laborals.
Limitació de visites externes i condicions d’actuació
 Cada empresa o persona responsable d’una explotació farà llista d’empreses externes que
prestin serveis.
 Qualsevol persona que hagi d'entrar a l'explotació o a l’empresa, inclosos els procedents
d’una empresa de treball temporal o d’una empresa de serveis, ha de rebre la informació
necessària sobre els procediments a seguir per protegir la salut pròpia i la dels
treballadors.

 Cal limitar al màxim les visites externes, empreses o particulars, reduint‐les només a
l'estrictament necessari per a seguir amb la producció, aprovisionament de matèries
primeres, matèries auxiliars.

 Es procurarà que l’accés es faci per un únic punt.
 Els visitants, abans de fer cap operació, se sotmetran a la presa de temperatura. Si superen
els 37 ºC hauran de cessar en la seva activitat i abandonar l’empresa o explotació.

 Els transportistes que vagin a carregar o descarregar en una empresa o explotació es
quedaran a la cabina del camió el màxim temps possible, baixant‐ne únicament per obrir
les portes del camió, si fos necessari, o altres activitats imprescindibles.

 Tothom haurà de seguir les mesures higièniques habituals i les instruccions en l’ús dels
equips de protecció (mascareta, guants...). Abans i desprès de l'intercanvi de papers
(albarans de recepció o expedició de mercaderies, notes de tractaments i / adobs, parts de
treball ...), cal rentar‐se les mans (rentat amb aigua i sabó o solucions alcohòliques) i
mantenir la distància mínima de 1,5m o disposar de barreres o elements físics de
separació.
Consideracions de caràcter d’higiene personal del personal intern
 Els materials de protecció, de control de la temperatura i d’higiene seran proporcionats
per l'empresa.
 Control de temperatura:
o És convenient prendre la temperatura 2 cops al dia, preferentmet amb
termòmetres sense contate, a l'arribada al lloc de treball i al finalitzar la jornada.
Les persones que es neguin a què se'ls prengui la temperatura no podran
desenvolupar la seva activitat. Es convenient portar un registre d’aquesta presa de
temperatura.
o Les persones encarregades de la presa de temperatura, aniran proveïdes de
mascareta i guants, i disposaran de gel hidroalcohòlic per a la desinfecció de mans
al seu lloc de treball. Els termòmetres de contacte s’han de desinfectar cada cop
que s’utilitzen.
 Higiene adequada:
o Els treballadors mantindran una freqüent i adequada higiene de mans (rentat amb
aigua i sabó o solucions alcohòliques, al menys durant 40 segons), especialment
després del contacte directe amb persones, màquines, eines, superfícies, objectes
d'ús comú i després de la retirada de guants. S’ha d'extremar el rentat
freqüentment de les mans perquè poden tenir contacte amb superfícies
contaminades.
o Per a això disposaran de dispensadors d'hidrogel o sabó líquid i tovalloles d’un sol
ús en diversos punts de la finca o lloc de treball. Es contemplarà també i la
possibilitat de bidons d’aigua potable clorada, amb aixeta, sabó i eixugamans d’un
sol ús en diferents punts de la finca per possibilitar el rentat de mans i guants.
o No s’han de compartir tasses, gots, coberts, i altres estris usats per menjar, dinar,
esmorzar, etc. sent recomanable comptar amb aquest tipus d'estris d'un sol ús,
que es rebutjaran en contenidors amb bossa de plàstic i tapa després del seu ús.

 Material de protecció:
o Les mascaretes, guants, ulleres o pantalles de protecció seran d’acord a les
prescripcions establertes per l’autoritat sanitària:
o És obligatori l’ús de guants excepte quan les tasques encomanades no ho facin
possible. En aquests casos, s’extremaran les mesures d’higiene.
o Els residus procedents de l’ús d’EPIS seran dipositas en els contenidors de rebuig.
 Hàbits d’higiene
o Es procurarà no tocar‐se els ulls, nas i boca, ja que les mans faciliten la transmissió
de virus (encara que es portin guants).
o Al tossir o esternudar s’ha de cobrir la boca i el nas amb mocador d'un sol ús i tot
seguit rebutjar el mocador i fer rentat de mans, o bé tossir a la cara interna de
colze.
o S’evitaran els hàbits socials que puguin afavorir la transmissió de la malaltia de
persona a persona: estrènyer la mà, abraçades, petons o qualsevol contacte físic;
també s’evitaran els contactes directes o estrets.
o La roba de treball, de llit i tovalloles s’ha de rentar amb sabons o detergents
habituals a 60ºC i deixar que s’eixugui completament.
Consideracions d’higiene de caràcter general o comunitari
Els titulars, encarregats o responsables de l’empresa o de l’explotació, seran els encarregats de
supervisar els procediments de manipulació i de control de la higiene.
 En els espais tancats com centrals o magatzems:
o Es reforçarà la neteja i desinfecció dels serveis (WC) portàtils o fixes i de les
instal∙lacions, amb especial atenció a les superfícies que puguin ser susceptibles
d'afavorir la transmissió. Cal higienitzar permanentment els equips i eines d'ús
comú.
o Es ventilarà, al menys, diàriament les instal∙lacions, si és possible mitjançant
l'obertura de les finestres; també en magatzems etc.
o Es col∙locaran infografies sobre la higiene de mans, protecció personal i informació
sobre la infecció en llocs visibles del centre de treball, especialment en els lavabos,
vestuaris i menjadors.
 En les explotacions
o Cal higienitzar permanentment els equips i eines d'ús comú.
o Es reforçarà la neteja i desinfecció dels serveis (WC) portàtils o fixes i de les
instal∙lacions, amb especial atenció a les superfícies que puguin ser susceptibles
d'afavorir la transmissió.
o Es procurarà dotar els encarregats de l’empresa o de les quadrilles de camp de
termòmetres de presa de temperatura per controlar la temperatura dels treballadors al seu càrrec abans del començament dels treballs i al finalitzar la
jornada.
o Els treballadors encarregats de la presa de temperatura han de portar mascareta i
guants, i disposaran de gel hidroalcohòlic per a la desinfecció de mans.
Organització del treball
El responsable de l’explotació o l’empresa ha d’organitzar la feina de tal manera que s'evitin
les aglomeracions i el contacte entre els treballadors. Per tal d'evitar possibles contagis i donar
una ràpida resposta en cas que algun treballador presenti un símptoma i poder identificar els
possibles contagis, en general, cal vetllar:
 Pla d’organització del treball.
o Les empreses i els qui contracten treballadors han de disposar d’un Pla
d’organització de treball (Grups, quadrilles...) amb els seus corresponents
encarregats o responsables d’executar el Pla. Els treballadors han d’estar
perfectament identificats, evitant l’intercanvi de treballadors entre les diferents
quadrilles.
o A cada grup de treball o quadrilla s’assignarà un responsable encarregat de vetllar
pel compliment de les mesures preventives previstes, en especial les mesures
d'higiene, les de distanciament social i de no accedir a les zones no assignades per
a ells.
o Es delimitaran i s’assignaran les zones de treball (finques, plataformes de
recol∙lecció, menjadors de camp, lavabos, etc.).
o També s’assignaran els equips i estris a utilitzar (tractors, remolcs, plataformes
recol∙lectores, eines manuals, cabassos, etc.).
o A més de prendre la temperatura, s’ha d’estar amatents als símptomes respiratoris
(tos, mal de coll, dificultat respiratòria, fatiga)
o S'habilitaran controls de compliment horari compatibles amb la prevenció de la
transmissió de COVID‐19
o Les reunions s’han de dur a terme, prioritàriament, amb sistemes telemàtics. Si
són reunions d’organització del treball, han d'estar limitades a llocs en els quals es
permeti assegurar la distància de seguretat entre persones d’almenys 1,5 metres i
preferentment 2 metres, o que disposin de barreres o elements físics entre els
llocs de treball.
 Distanciament:
o S’ha d’assegurar que sempre hi hagi un distanciament mínim de 1,5 m entre les
persones i fins a dos metres sempre que sigui possible.
o En la realització de les tasques, si no es pot garantir la distància de separació
d’almenys 1,5 metres entre treballadors, s’implementaran mesures i/o elements de separació física (especialment en les cadenes de manipulació i carros de
recolecció, així com es reforçarà l'ús d’EPI (Equips de Protecció Individual).
o Es procurarà adaptar i flexibilitzar els torns i horaris per facilitar un desplaçament
esglaonat al llarg del dia que eviti aglomeracions.
o Per evitar la concurrència i l’aglomeració en zones comunes, cal assignar diferents
horaris d'ús de menjador, d’àrees de descans, de vestidors... entre els diferents
grups de treballadors, havent de procedir a la neteja i desinfecció d'aquestes zones
després de l'ús de cada grup o torn de treball.
 Eines de treball:
o S'evitarà l'intercanvi d'eines de treball (aixades, ganivets, tisores, cabassos, etc.) si
no és possible, prèviament s’higienitzarà la zona per on s'agafa.
o Tant abans com després de l'ús de cada eina de treball (aixades, ganivets, tisores,
cabassos, etc.) ha de ser higienitzada, especialment per les zones on s’agafen amb
les mans.
 Higiene:
o Els vehicles han de ser higienitzats abans del seu ús.
o En les diferents zones i equips de treball (explotacions agrícoles, menjadors de
camp, lavabos, plataformes de recol∙lecció, màquines de plantació, etc.), es
disposarà de zones de rentat de mans o de dosificadors de gel hidroalcohòlic
higienitzador de mans.
o Els treballadors que transiten diversos llocs (encarregats, tècnics, etc.), han de
tenir una autorització expressa de l'empresa i extremar les mesures d'higiene
personal. Es desinfectaran les mans al passar d'una zona de treball a una altra
(finques, plataformes de recol∙lecció, menjadors de camp, lavabos, etc.).
L'empresa posarà a disposició d'aquests treballadors màscares i guants de
protecció.
 Possible positiu
o Si el treballador ha estat o està en contacte amb alguna persona que ha estat
declarada positiva en COVID‐19 o amb alguna persona amb símptomes com tos,
febre, dificlutat respiratòria, o bé el treballador té símptomes com tos, febre,
dificultat respiratòria o altres similars, ha d’avisar l'empresa i contactar amb els
serveis mèdics.
o Si algú supera els 37ºC temperatura o presenta símptomes compatibles amb el
coronavirus s'aïllarà a casa o en el seu lloc de residència, vigilant els símptomes
com ara tos, febre, fins i tot malestar general o astènia i contactar amb els serveis
sanitaris tot adoptant‐se les mesures previstes en la legislació laboral.

2. TRASLLAT DELS TREBALLADORS AL SEU LLOC DE TREBALL en general, disconformes
 En general, es farà sempre de forma individual.
 En vehicles particulars, hi poden anar un màxim de 2 persones si el conductor acompanya
una persona que resideix al seu mateix domicili o desenvolupen la seva activitat al mateix
centre de treball. Només serà possible en cas d’un dels desplaçaments permesos (centre
sanitari, centre de treball o retorn a domicili) i si la persona que porta no pot conduir per
les seves condicions particulars. Cal poder demostrar aquestes circumstàncies.
 S’ha establert que, com a màxim, anirà una persona per cada fila de seients, amb la
màxima distància possible entre els ocupants (posicions en diagonal, no tot just darrere
l’un de l’altre).
 En els autocars que lloguen les empreses per al transport dels seus treballadors, s’ha de
respectar el límit d’1/3 d’ocupació incloent el conductor.
 Es permès l’ús de motocicletes i bicicletes només per les causes de mobilitat previstes i de
forma individual.
 A més de limitar el nombre de persones dins el vehicle, tots els passatgers i el conductor
han de portar mascareta i guants, ja que no es pot garantir la distància mínima de
seguretat de al menys un metre i mig dins del vehicle.


3. RECOMANACIONS PER ALLOTJAMENTS


Recomanacions comunes per albergs i per cases particulars
 Abans de l'ocupació de l'habitatge o habitació el propietari s’encarregarà de la neteja i de
la desinfecció.
 Es retiraran, sempre que sigui possible, els objectes que presentin dificultats per a la seva
neteja (aplicar la política de taula neta).
 En els allotjaments, la distribució dels llocs de descans, taules per menjar, llits, etc. ha de
tenir una distància mínima d'1,5 m entre les persones en tot moment.
 En albergs, s’evitarà fer ús de zones comunes, excepte de la zona d’accés als habitatges
(entrada, escala i ascensor)
 Cada habitatge ha de disposar de serveis higiènics amb WC, rentamans i dutxa, aigua freda
i calenta, cuina, safareig / rentadora, tovalloles i roba de llit d’ús individual i habitacions
amb ventilació.
 El propietari garantirà la dotació de sabó per a les mans, detergent per a la roba i estris i
productes per a la neteja i desinfecció.
 S'informarà expressament als seus ocupants sobre:
o Les mesures de ventilació de l'habitatge.
o Sobre els hàbits d'higiene personal.
o Els productes de neteja necessaris per a les desinfeccions. S’informarà que la
neteja amb aigua i detergents i l'ús de productes desinfectants comuns hauria de ser suficient per a la neteja i desinfecció preventiva. El hipoclorit de sodi (contingut
en el lleixiu domèstica) i l'etanol es consideren eficaços. Cal fer especial èmfasi en
la neteja de el mobiliari i de les parts d'estructures que amb més freqüència
contacten amb les mans (per exemple, els poms de les portes, seients, taules,
estris, serveis higiènics, etc.)
o Sobre la correcta manipulació dels aliments i higiene de la zona de la cuina (La
manipulació poc higiènica dels aliments pot afavorir la transmissió de virus en
especial a partir de la transmissió de la mans, estris i superfícies de manipulació i
vaixella incorrectament higienitzats):
 La cuina i les superfícies de preparació i consum dels aliments s'han de
mantenir neta i desinfectada.
 La vaixella i estris de cuina es rentaran i desinfectaran amb aigua calenta a
més de 60ºC o amb una solució desinfectant o lleixiu (barrejar 20 ml de
lleixiu a 1 l. Aigua).
 La manipulació i conservació dels aliments es farà seguint la Bones
Pràctiques de manipulació (vegeu annex 3 Normes bàsiques de
manipulació ACSA, higienització de fruites i verdures).
 Si s'ingereixen begudes o aliments, no compartir ampolles, coberts ni
recipients i abans del seu consum s'han de rentar les mans.
 Els aliments que requereixin refrigeració es mantindran a una temperatura
inferior a 5ºC.
 Augmentar la retirada de deixalles. Evitar contacte manual amb els
mateixos. Els cubells de brossa preferentment s’activaran mitjançant pedal
i tindran tapa.
o S’informarà sobre les mesures preventives recomandes per quan una persona arribi a
l'allotjament després de la feina:
 Treure’s les sabates abans de creuar la porta, ficar‐les dins d'una caixa de
cartró.
 Sense tocar res, rentar‐se les mans (es pot aprofitar per rentar també les claus)
 Treure’s la roba, posar‐la directament a la rentadora o guardar‐la en una bossa
de plàstic i rentar‐se les mans.
 Dutxa complerta.
 Netejar el telèfon mòbil, les ulleres, amb aigua i sabó o alcohol.
 Es col∙locarà cartells i instruccions en relació al COVID‐19 en diferents idiomes, incloent
els mitjans de contacte amb el servei públic de salut.

4. RECOMANACIONS I PREVISIONS EN ÀMBIT MUNICIPAL


Coneixement de la situació
 Els ajuntaments hauran de disposar d’una sèrie de dades concretes que els permetin
preveure l’impacte de l’activitat de la campanya en el seu municipal i prevenir una alerta
sanitària.
 Cada ajuntament ha de conèixer el cens de la població sobrevinguda per la campanya de
recollida (no només el seu nombre) que s’allotja en el seu municipi, ja sigui en pisos o
allotjaments tipus ”alberg” de titularitat pública o privada, així com un cens d’aquests
(ubicació i persones que s’hi allotgen). Aquesta informació haurà d’estar permanentment
actualitzada.
 Cada ajuntament ha d’establir les relacions adients amb els qui contracten persones per
treballar a explotacions o centrals ubicades en el seu terme municipal de manera que
pugui tenir coneixement puntual de les incidències de salut que es produeixin en relació
amb el COVID‐19, als efectes de contribuir a protegir la salut pública, sens perjudici de les
obligacions dels empresaris o persones físiques que les hagin contractat, especialment en
relació amb els que tenen domicili al seu municipi.
 Es recomana que els ajuntaments, amb la informació disponible, dimensionin el seus
serveis (vigilància privada, protecció civil...) per fer complir les normes i recomanacions
establertes per a la ciutadania en relació amb el COVID‐19
Aïllament
 Quan per motius justificats, no es pot fer l’aïllament en el domicili particular o a l’alberg
públic o privat on s’allotgen i per recomanació del servei de vigilància epidemiològica o les
autoritats de Salut, les persones que requereixen aïllament o quarantena, ho faran en els
espais municipals habilitats.
 Cada municipi haurà de disposar d’uns espais municipals amb 4 zones diferenciades
independents per poder aïllar:
o Una zona neta, amb entrada independent, per aquelles persones que presten
serveis en l’espai municipal.
o Una zona per a les persones que tenen simptomatologia compatible amb COVID‐
19, que estan a l’espera de conèixer el resultat de la prova diagnòstica per saber si
estan o no infectats. Si el resultat de la prova fos positiva, la persona es traslladarà
la zona COVID‐19+; si fos negativa, romandrà al seu domicili mentre no li
desapareguin els símptomes.
o Una zona per a persones confirmades amb prova diagnòstica de patir COVID‐19
(COVID+)
o Una zona per a persones que han tingut contacte estret amb persones COVID+.
Una persona es considera contacte estret quan així ho disposen els serveis de
Salut.

 Aquests espais han de ser independents.
 Les persones seguiran les recomanacions d’aïllament que figuren a l’annex.
 Les autoritats competents supervisaran aquests espais per garantir que compleixen les
mesures sanitàries necessàries.
 També és possible que aquests espais es compateixin per diversos municipis quan sigui
necessari per absència de població suficient o manca de disponibilitat d’espais, (en aquest
cas s’hauran de posar d’acord per proporcionar els serveis bàsics als confinats).
 D’acord amb els serveis socials corresponents, locals o comarcals, les autoritats locals han
de vetllar perquè les persones confinades respectin el confinament disposat, tinguin els
serveis d’alimentació escaients i dels de neteja i desinfecció que siguin necessaris. En els
espais municipals la responsabilitat de la neteja i desinfecció correspon als ajuntaments.
 Aquests espais han de tenir:
ESPAI MENJADOR
 La distància entre taules i entre comensals ha de garantir el distanciament de
1,5m entre persones o disposar l’aguna barrera física.
 S’han d’establir, si és necessari, torns per menjar.
ESPAI DORMITORI
 Les hamaques, han d’estar separades entre elles i entre els passadissos amb una
distància que garanteixi el distanciament de 1.5m entre persones o disposar
d’alguna barrera física.
 Aquest espai ha de disposar de rètols, en diferents idiomes, on s’indiqui que s’han
de respectar les distàncies de seguretat.
ESPAI DUTXES
 Que permeti que les persones confinades es puguin dutxar minin un cop al dia.
ESPAIS I SERVEIS HIGIÈNICS
 Han d’estar separats per sexe i han de disposar d’un rentamans, dispensador de
sabó i un sistema d’eixugamans d’un sol ús (millor paper o tovallola individual, els
aparell d’aire poden dispersar els virus)
 Aquest espai ha de disposar de rètols, en diferents idiomes, on s’indiqui que s’han
de respectar les distàncies de seguretat i com s’han de rentar correctament les
mans.

ESPAI ESBARJO
 S’habilitaran dos espais d’esbarjo per a les dos tipologies d’aïllament on aquestes
persones puguin passar el dia.
Altres aspectes que cal tenir en consideració:
 És imprescindible disposar d’un servei de bugaderia per a la roba personal,
tovalloles, roba de llit. El canvi de roba ha de ser diari.
 Control de l’ordre i vigilància d’aquests espais que ha de correspondre a personal
de seguretat privada.
 La gestió de residus s’ha d’efectuar seguint les indicacions i documents del
departament de salut.
 La neteja i desinfecció dels espais ha de ser sistemàtica ( 2 cops al dia: matí i nit )
d’acord amb els documents editats pel departament de salut en relació a la neteja
i desinfecció en residències i centres socials.
 Sempre ha d’haver‐hi rètols informatius en relació als aforaments dels diferents
espais ( menjador, esbarjo, dormitori, dutxes, lavabos,... ) , a les distàncies de
seguretat i a l’ocupació màxima de les taules del menjador.
Informació
 Els ajuntaments informaran als pagesos, empleats, responsables d’explotació sobre
mesures prevenció del COVID‐19, l’aplicació de plans organitzatius del treball i de l’ús dels
espais públics per prevenir i minimitzar contagis. Informaran els qui contracten personal
de l’obligació de comunicar a l’ajuntament de persones amb símptomes, sota investigació
o positives de COVID‐19 preservant la integritat i les dades personals d’aquestes persones.

ANNEXOS

ANNEX 1: PREVISIONS EN CAS DE POSITIUS PER COVID‐19
Considerem que, adoptant aquestes mesures i llevat que les autoritats sanitàries estableixin
una altra cosa, els centres de treball seguiran amb la seva activitat habitual, no establint
limitacions al centre, sempre que se segueixin les directrius de control establertes.
Aquells treballadors i treballadores que presentin símptomes compatibles amb la infecció pel
coronavirus SARS‐CoV‐2 (febre, dificultat per respirar o tos, o els que determinin les autoritats
sanitàries) poden contactar amb l’equip d’atenció primària i seguir les recomanacions de les
autoritats sanitàries.

Els casos s’han de notificar, de forma urgent, al servei de vigilància epidemiològica territorial
corresponent (annex 3) o a SUVEC i a la Sub‐direcció General de Vigilància i Resposta a
Emergències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) (epidemiologia@gencat.cat).
Els serveis de prevenció coordinadament amb els comitès de seguretat i salut laboral faran el
seguiment tant dels aïllaments com dels casos, coordinadament amb les mútues i servei públic
de salut.
La xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya (XVEC) ha de fer la investigació i classificació
de contactes dels casos d’acord al “Procediment d'actuació de casos d'infecció pel nou
coronavirus SARS‐CoV‐2 "de l'Agència de Salut Pública de Catalunya”
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A‐Z/C/coronavirus‐2019‐ncov/material‐
divulgatiu/procediment‐actuacio‐coronavirus. pdf
L’estudi i maneig de contactes estrets està indicat quan el cas es classifica com a probable o
confirmat.
En la situació epidemiològica actual, amb la implementació a la població de mesures de
restricció de moviments per reduir el risc de transmissió, que els contactes estrets
asimptomàtics dels casos possibles han de romandre al domicili durant 14 dies mantenint les
mesures de distanciament social.
A tots els contactes de casos probables i confirmats se’ls han de recollir les dades
epidemiològiques bàsiques.
Qualsevol persona asimptomàtica que compleixi la definició de contacte estret d’un cas
probable o confirmat n’ha de ser informada del fet i ha de romandre al domicili durant un
període de 14 dies des de l’ últim contacte amb el cas si no es convivent o des de la finalització
dels símptomes del cas, si es un convivent. Es prendrà i registrarà la temperatura dos cops al
dia i vigilaran l’aparició de possibles Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel
nou coronavirus SARS‐CoV‐2 símptomes (tos, febre, dispnea). Ha de ser informada de les
precaucions d’higiene respiratòria i rentat de mans.
Si durant els 14 dies posteriors a l’exposició la persona desenvolupa símptomes respiratoris, si
la seva situació clínica ho permet ha de fer autoaïllament domiciliari i contactar amb el servei
d’atenció primària o amb el 061.
No es recomana que es faci la recollida de mostra de rutina de contactes.

ANNEX 2 : SERVEIS DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA I RESPOSTA A EMERGÈNCIES DE SALUT
PÚBLICA I SERVEIS TERRITORIALS I SERVEIS D’URGÈNCIES DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA
DE CATALUNYA (SUVEC)
Sub‐direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública
C. Roc Boronat 81‐95 (edifici Salvany) 08005 Barcelona
Telèfons 935 513 693 / 935 513 674
Agència de Salut Pública Barcelona
Servei d'Epidemiologia (Barcelona ciutat) Pl. Lesseps, 1
08023 Barcelona
Telèfon 932 384 545 mdo@aspb.cat
Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Barcelonès
Nord i Maresme
C. Roc Boronat, 81‐95 (edifici Salvany) 08005 Barcelona
Telèfon 935 513 727 uve.bnm@gencat.cat
Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Barcelona
Sud
C. Feixa Llarga, s/n, 3a planta Antiga Escola d’Infermeria Hospital Universitari de Bellvitge
08907 l’Hospitalet de Llobregat Telèfon 932 607 500 ext. 2208‐2558 bacelonasud@gencat.cat
Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Vallès
Occidental i Vallès Oriental
Ctra. Vallvidrera, 38
08173 Sant Cugat del Vallès Telèfon 936 246 432/33 epi.valles@gencat.cat
Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a la Catalunya
Central
C. Muralla del Carme, 7, 5a pl. 08241 Manresa
Telèfons 938 753 381 / 938 726 743
uvercc@gencat.cat
Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Girona
Plaça Pompeu Fabra, 1 (edifici de la Generalitat) 17002 Girona
Telèfon 872 975 666/ 872 975 565 epidemiologia.girona@gencat.cat
Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Lleida i Alt
Pirineu i Aran
C. Alcalde Rovira Roure, 2 25006 Lleida
Telèfon 973 701 600/634 epidemiologia.lleida@gencat.cat

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Camp de
Tarragona i Terres de l’Ebre
Av. Maria Cristina, 54 43002 Tarragona
Telèfons 977 249 613 / 977 249 625
epidemiologia.tarragona@gencat.cat
Unitat de Vigilància Epidemiològica de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre
Plaça Gerard Vergés,1 43500 Tortosa
Telèfon 977 495 512 epidemiologia.ebre@gencat.cat
Servei d’Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC)
Telèfon: 627 480 828.
Laborables a partir de les 15 hores i les 24 hores el cap de setmana i festius.

ANNEX 3: DOCUMENTS DE CONSULTA

 Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les
situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS‐CoV‐2
https://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/el_crl/activitat/activitat/mesuresc
oronavirus/
 Consells per quant torneu de casa a la feina
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A‐Z/C/coronavirus‐2019‐ncov/material‐
divulgatiu/desconfinament‐tornar‐casa.pdf
 La d’higiene de mans amb aigua i sabó i la d’higiene de mans amb solucions
hidroalcohòliques
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A‐Z/C/coronavirus‐2019‐ncov/material‐
divulgatiu/rentat‐de‐mans‐sabo.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A‐Z/C/coronavirus‐2019‐ncov/material‐
divulgatiu/rentat‐de‐mans‐alcohol.pdf
 Neteja i desinfecció de la llar
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A‐Z/C/coronavirus‐2019‐ncov/material‐
divulgatiu/neteja‐i‐desinfeccio‐llars.pdf
 Normes per manipular aliments
http://acsa.gencat.cat/web/.content/_Publicacions/Consells‐
recomanacions/Consells_generals/4_normes/4normes_catala.pdf
 Recomanacions per anar a fer la compra d’aliments
http://acsa.gencat.cat/web/.content/_Seguretat‐alimentaria/Mesures‐de‐contencio‐de‐la‐
transmissio‐de‐COVID‐19/Recomanacions‐per‐anar‐a‐la‐compra_COVID‐CAT.pdf
 Recomanacions per a la desinfecció de vegetals
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A‐Z/C/coronavirus‐2019‐ncov/material‐
divulgatiu/desinfeccio‐vegetals‐es.pdf
 Aigua de consum humà
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A‐Z/C/coronavirus‐2019‐ncov/material‐
divulgatiu/aigua‐consum‐huma.pdf
 Normes per l’aïllament domiciliari
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A‐Z/C/coronavirus‐2019‐ncov/material‐
divulgatiu/consells‐aillament‐domiciliari.pdf
 Consells per a persones que estan en aïllament domiciliari
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/4752/consells_%20persones_qu
e_estan_a%c3%afllament_domiciliari_2020_ca.pdf?sequence=5&isAllowed=y
 Recomanacions de neteja i desinfecció d’instal∙lacions en empreses alimentàries per a la
prevenció de coronavirus
http://acsa.gencat.cat/ca/seguretat_alimentaria/mesures‐de‐contencio‐de‐la‐transmissio‐
de‐covid‐19‐/recomanacions‐per‐a‐empreses‐alimentaries/recomanacions‐de‐neteja‐i‐
desinfeccio‐dinstallacions‐en‐empreses‐alimentaries‐per‐a‐la‐prevencio‐de‐coronavirus‐/

Document Actions