Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Diputació de Lleida ha aprovat una sèrie de mesures tributàries per fer front a l'impacte econòmic provocat pel COVID-19

La publicació en el BOE de 18 de març de 2020 del Reial Decret Llei 8/2020, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, fa necessari adaptar en l’àmbit tributari de l’OAGRTL les previsions contingudes en l’article 33, ja sigui en els processos de gestió com de recaptació.

DIJOUS 26 MARÇ 2020

Atès que l’OAGRTL és gestor de les delegacions en matèria de gestió i recaptació dels ajuntaments i altres ens, s’acorda el següent:

 Primer- Queda modificat el calendari de la primera cobrança de 2020, que afectava a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i taxes municipals, publicat al BOP núm. 39, de 26 de febrer de 2020.
En conseqüència es perllonga fins a 25 de maig de 2020 el cobrament en voluntària de la primera cobrança de 2020. Per tant, no es procedirà a la càrrega dels rebuts domiciliats que estava prevista pel 30 de març de 2020.
La nova data de càrrega de rebuts domiciliats es trasllada a 21 de maig de 2020.

Segon-  S’amplia fins a 30 d’abril de 2020 les actuacions següents en els procediments vigents en data d’avui:

Terminis de pagament en voluntària de les liquidacions (article 62.2 LGT).
Terminis de pagament a resultes de la notificació de la providència de constrenyiment (article 62.5 LGT).
Els venciments de fraccionaments i aplaçaments concedits.
Tràmits d’audiència, presentació de recursos contra les diligències d’embargament, sol·licituds de devolució d’ingressos indeguts, al·legacions en procediments sancionadors, rectificació d’errors materials que no hagin conclòs en data 18 de març de 2020.
En seu de procediment administratiu de constrenyiment no s’executaran les garanties de cap tipus que afectin als procediments en vigor.

Tercer- S’amplia fins a 20 de maig de 2020 les actuacions següents que s’iniciïn a partir de 18 de març de 2020:

Terminis de pagament en voluntària de les liquidacions (article 62.2 LGT).
Terminis de pagament a resultes de la notificació de la providència de constrenyiment (article 62.5 LGT).
Els venciments d’aplaçament i fraccionament.
Els terminis relacionats amb les subhastes ara en tràmit a què es refereix els articles 104.2 i 104 bis del Reglament General de Recaptació.
Atenció de requeriments, diligències d’embarg, tràmits d’al·legacions o audiència.

Quart- El període comprès entre el 18 de març i 30 d’abril no computarà als efectes dels terminis establerts en l’article 66 de la LGT ni tampoc als terminis de caducitat.
S’acreditarà fins a 30 d’abril de 2020 un sol intent de notificació en les notificacions del recurs de reposició.

Cinquè- Oportunament s’anunciarà l’inici de la segona cobrança.

Sisè- Es mantenen en vigor les entregues mensuals a compte a favor dels ajuntaments i d’altres ens que tenen delegada la recaptació ja aprovades a l’inici d’aquest exercici. Alhora es mantindrà la concessió de bestretes extraordinàries.

Setè- Es donarà la màxima publicitat a aquesta resolució.

Document Actions