Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Informació actualitzada CORONAVIRUS

Noves mesures a partir del 15 d'octubre

DIVENDRES 15 OCTUBRE 2021

RESOLUCIÓ SLT/3090/2021, de 14 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

En un context de transmissió comunitària del virus, un dels pilars fonamentals de l'estratègia de lluita contra la COVID-19 és l'adopció de mesures preventives i de control dirigides a afavorir el distanciament entre persones que no pertanyen a grups de convivència estable, limitar les interaccions socials, prescindir d'aquelles activitats no essencials que suposen un risc de contagi i evitar les aglomeracions o concentracions de persones en espais de concurrència pública, especialment en llocs tancats. L'experiència en la gestió de la pandèmia ha evidenciat l'eficàcia d'aquestes mesures amb l'objectiu de protegir la salut de la ciutadania, garantir el control dels brots epidèmics i contenir la propagació de la malaltia, així com evitar el col·lapse del sistema sanitari.

L'adopció d'aquestes mesures per les autoritats competents s'empara en la Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut pública, en la resta de legislació sanitària i de salut pública, en la legislació de protecció civil i, específicament, en el Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19.

Mitjançant el Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, es van concretar les mesures d'intervenció administrativa que es poden adoptar en situacions de pandèmia per garantir el control de contagis i es va delimitar el procediment a seguir per adoptar-les. Concretament, es va addicionar a l'article 55 de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública una lletra k), que preveu que, en situacions de pandèmia o epidèmia declarades per les autoritats competents, les autoritats sanitàries competents poden adoptar mesures de limitació de l'activitat, el desplaçament de les persones i la prestació de serveis en determinats àmbits territorials previstes a l'annex 3, d'acord amb el procediment que disposa l'article 55 bis.

La intervenció administrativa en les activitats públiques i privades necessària per afrontar la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 es justifica en el marc de les lleis sanitàries i de protecció civil esmentat, subjecta a la garantia addicional del control judicial pel que fa al judici de proporcionalitat respecte de les mesures que tinguin afectació en els drets fonamentals.

En desplegament d'aquest marc normatiu, mitjançant la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, es van prorrogar i modificar les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Aquesta Resolució conté les mesures vigents fins a les 00.00 hores del dia 23 d'octubre de 2021, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi inclouen.

D'altra banda, l'acord del Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 29 de setembre de 2021, adoptat a l'empara del que es preveu en el segon paràgraf de l'article 151.2.a) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, així com en el marc del que es preveu en els articles 69 i següents de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, estableix mesures preventives i de control en matèria d'esdeveniments esportius multitudinaris, inclosos específicament la Lliga Professional de Futbol i la Lliga ACB, aplicables al període comprès entre l'1 d'octubre i el 31 d'octubre de 2021.

No obstant la previsió de vigència respecte de les darreres mesures adoptades en la Resolució SLT/3035/2021, precitada, el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, en data 13 d'octubre de 2021, ha emès nou informe preceptiu justificatiu de l'adopció de les mesures urgents per mitigar els riscos front la COVID-19. Aquest informe, que preveu els aspectes assistencials a proposta del Servei Català de la Salut i els aspectes epidemiològics i de salut pública a proposta de la mateixa Agència, posa de manifest que la incidència del SARS-CoV-2 continua disminuint respecte a la setmana passada, després d'una setmana d'estabilitat, afectant principalment les franges més joves (0-4, 5-14).

Les dades d'incidència acumulada (IA) a 7 dies per data de diagnòstic indiquen que la incidència de casos és estable, amb una taxa de 23,2 casos per 100.000 habitants. Totes les regions sanitàries presenten una disminució de la taxa d'incidència a 7 dies per data de diagnòstic. Les regions sanitàries Lleida i Terres de l'Ebre en presenten taxes a 7 dies lleugerament superiors a 50 casos per 100.000 h., mentre que la resta està per sota de 50, destacant-ne Barcelona ciutat, amb la taxa més baixa (16 casos per 100.000 h.). Pel que fa a la incidència acumulada per grups d'edat, durant la última setmana es detecta una disminució generalitzada a totes les franges. Actualment el grup de 5-14 anys és el que en presenta una major incidència a 14 dies (102), seguit del grup de 0-4 anys (72) i de ≥90 anys (62).

L'informe constata que, d'acord amb el document Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19 elaborat per la Ponència d'Alertes i Plans de Preparació i Resposta, aprovat per la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS), i actualitzat en data de 2 de juny de 2021, Catalunya es troba en fase d'alerta 1 (sobre un total de 4 fases), amb una valoració de situació de risc baix. Aquesta dada indica que s'està en una fase de brots complexos o bé una transmissió comunitària limitada, essent aquest darrer el cas de Catalunya. En aquest context, el Document recomana relacionar-se en bombolles socials estructurades, reunions de fins a un màxim de 10 persones (llevat dels grups de convivència estables) i mantenir les mesures de distanciament i higiene i prevenció.

D'acord amb les recomanacions del Consell d'Europa, el Centre Europeu per al Control de Malalties (ECDC) ha establert un llindar d'incidència acumulada a 14 dies de 25 casos per 100.000 habitants per considerar que el risc comença a incrementar-se. També estableix que a partir del llindar de 150 casos el risc és molt elevat. A partir d'aquesta taxa (25) es recomana de prendre mesures que garanteixin l'autoprotecció i reducció de la mobilitat, les aglomeracions o concentracions de persones en espais de concurrència pública (especialment en llocs tancats) i limitar les activitats o serveis de risc. A Catalunya, com constata l'informe, la IA a 14 dies per data de diagnòstic presenta una taxa de 55,9 casos per 100.000 habitants.

Actualment l'Rt de Catalunya presenta valors per sota d'1 amb una tendència decreixent (Rt=0,80).

Pel que fa a la situació assistencial, l'ocupació per COVID-19 als hospitals decreix tant en llits convencionals com en llits de crítics. L'evolució del nombre d'ingressos a hospitalització d'aguts per franja d'edat mostra que la tendència global és decreixent; només augmenten els ingressos en llits de crítics en la franja de 60-69 anys. El percentatge de nous ingressos en llits convencionals per tram d'edat es modifica respecte a la setmana anterior: els augments més significatius són en la franja d'edat de 30-39, del 6% a l'11%, i en la franja de 60-69, de l'11% al 20%. Malgrat els alts nivells de vacunació (pauta completa), es continuen observant uns percentatges d'ingrés en el segment d'edat d'entre 60-69, 70-79 i majors de 79 anys que preocupen per la seva potencial gravetat.

L'informe destaca que els pacients afectats per COVID-19 representen un 3,24% del total de pacients ingressats en llits d'aguts als hospitals de Catalunya; i, pel que fa a la situació d'ocupació a les UCI, els pacients afectats per COVID-19 representen un 14,37% del total de pacients ingressats. Pel que fa als casos que han causat èxitus, en la setmana del 4 al 10 d'octubre n'hi ha hagut 5 casos.

D'acord amb les dades actuals, l'afectació dels diferents nivells assistencials decreix i es reprèn l'activitat ajornada progressivament a tot el territori.

Els hospitals estan fent front a volums d'urgències lleugerament superiors als del 2020 i amb percentatge d'activitat COVID lleugerament inferior al mateix període del 2020 i encara per sobre del 5%, però amb tendència a la baixa.

Així, en aquest estat de situació, el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya proposa que es modifiquin les mesures previstes a la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, per tal d'adequar-les a la situació epidemiològica i assistencial, que, com s'ha constatat, permet fer un avançament significatiu en el nou procés de desescalada iniciat en les darreres setmanes.

Aquest procés incideix específicament en allò que concerneix les limitacions d'aforaments, generalitzat a totes les activitats econòmiques (empreses de serveis i minoristes, activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives, esportives, assemblees d'entitats, activitats relacionades amb el joc, hostaleria i restauració, universitats, equipaments cívics, congressos, convencions, fires comercials i festes majors i activitats populars i tradicionals). En coherència, se suprimeixen també els límits màxims del nombre de persones assistents a esdeveniments, amb caràcter general; es revisen les condicions de ventilació reforçada, que passen a ser recomanacions en tots els casos, i les mesures de control d'aglomeracions aplicables, i es modifiquen, de conformitat, ambdós annexos. Addicionalment, se suprimeixen les restriccions específiques del sector de l'hostaleria i restauració (nombre màxim de comensals per taula, distància entre taules, altres distàncies). Tot amb el benentès que, respecte d'aquestes activitats, les mesures de la Resolució es poden completar, quan així ho disposi la Resolució, amb la regulació més detallada dels plans sectorials corresponents, que, mentre segueixin vigents, continuaran essent aplicables en allò que no contradiguin la Resolució i, per tant, en aquelles mesures organitzatives que no comportin limitacions a l'activitat en què han estat aixecades.

També escau destacar la supressió d'un règim horari específic més limitat en el temps i que es va establir per restringir la interacció social associada a tots els sectors econòmics, els quals passen a regir-se per l'horari ordinari que els és aplicable en funció de la seva naturalesa i de la normativa que els regula. Mitjançant la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, objecte de revisió, coincidint amb la represa de l'activitat de l'oci nocturn en espais tancats, ja es va suprimir la restricció horària per a aquestes activitats, sota la capa de seguretat sanitària per salvaguardar la vida i la salut de les persones en aquests tipus d'establiments, que suposa la implementació de l'anomenat “passaport COVID”, autoritzada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

D'altra banda, s'augmenta l'aforament en tots els equipaments esportius: en recintes oberts fins al 100% i en recintes tancats fins al 80%, i d'aquesta manera s'iguala el límit màxim establert en l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de data 29 de setembre de 2021, sobre mesures preventives i de control en esdeveniments esportius multitudinaris, incloses específicament la Lliga de Futbol Professional i la Lliga ACB. Com a conseqüència d'aquest augment de l'aforament, en equipaments esportius amb un aforament autoritzat superior a 10.000 persones es revisa a l'alça el límit màxim en grups sectoritzats en recintes oberts i tancats.

És mencionable també que la Resolució deixa sense efectes la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, que inicià la etapa de la represa a Catalunya un cop finalitzat el primer estat d'alarma declarat, i que, davant l'evolució de la pandèmia i les seves successives onades, ha estat desplaçada parcialment per les noves i més restrictives mesures que la situació epidemiològica i assistencial ha evidenciat com a necessàries amb l'objectiu d'aturar la transmissió del virus. Part del seu contingut, en allò que es concreta el deure de protecció individual i col·lectiva, i de conformitat amb el marc legal establert per la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, s'ha incorporat en la present Resolució. No obstant, cal remarcar que el procés de desescalada actual presenta un variable diferencial en relació amb el context del juny de 2020, i és l'aplicació de l'Estratègia de vacunació. Existeix en aquests moments un nombre molt elevat de persones immunitzades contra la COVID-19, que permet abordar una altra progressió cap a la normalitat, valorant el risc i les condicions de seguretat aplicables, avançant cap a la immunitat de grup, tot i no oblidar que la pauta vacunal completa no assegura totalment no poder estar-ne infectat o ser-ne transmissor.

Davant d'aquestes mesures, d'un impacte considerablement alt en la realització de les activitats, la modificació que s'aborda amb la present Resolució té per objecte equiparar altres activitats a les que ja estan regulades i sotmetre-les a les mateixes condicions. En concret, preveu que les activitats recreatives musicals de caràcter extraordinari que es desenvolupen en altres espais que els corresponents a les llicències o autoritzacions de les activitats relacionades en l'apartat 19 de la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, integrades o no, apartat 19.6, en un altra activitat (parcs i fires d'atraccions, apartat 10.8, i festes majors, revetlles i festes populars, apartat 17.3) són assimilables quant a la naturalesa de l'activitat, i es poden desenvolupar en les mateixes condicions que les activitats recreatives musicals reglamentades. També es preveu, en l'apartat 10.1, que s'autoritza la realització de concerts, festivals musicals de tots els gèneres i altres esdeveniments culturals que es duguin a terme amb el públic dret i possibilitat de ball, en equipaments culturals o altres espais especialment habilitats tancats, sempre que es compleixin les condicions establertes en l'apartat 19.1 d'aquesta Resolució.

Aquesta identitat de l'activitat justifica sanitàriament que, si es tracta d'activitats realitzades en espais tancats, es pugui establir també com a requisit d'accés la presentació del certificat emès per un servei públic de salut que acrediti alguna de les circumstàncies següents: que es disposa de la pauta vacunal completa contra la COVID-19, que es disposa d'una prova diagnòstica negativa COVID-19 PCR o test d'antígens amb una vigència determinada o que s'ha recuperat de la malaltia en els últims sis mesos. La Resolució estén l'aplicació de la regulació d'aquesta documentació i del seu control a les activitats anàlogues mencionades, en els mateixos termes que actualment es preveu per a les activitats recreatives musicals reglades.

En aquest sentit, la Resolució suposa una afectació a drets fonamentals, per bé que tènue, a la llibertat i a la intimitat en els termes de la Sentència 1.112/2021, de 14 de setembre, de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, adoptada sota la cobertura jurídica de la Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut pública, en coherència amb les altres lleis sanitàries.

Les tres circumstàncies que, si s'acrediten, han de permetre l'accés a les activitats d'oci responen a l'objectiu comú de reduir el risc que una persona infectada entri en contacte amb altres de no infectades i no protegides i els pugui transmetre la infecció.

La idoneïtat i la necessitat de la mesura quant a l'objectiu de protecció de la salut i la vida es justifica en l'eficàcia de la vacunació com a actuació preventiva, segons acrediten els estudis científics, sobre la disminució de contagis, hospitalitzacions i morts. Així mateix, hi ha diversos factors que augmenten el risc de transmissió del SARS-CoV-2 en aquestes activitats: espais tancats en els quals s'estableixen contactes pròxims i prolongats entre les persones; escassa renovació d'aire en alguns casos, realització d'activitats en les quals és necessària la retirada de la mascareta i d'accions que ocasionen una major generació d'aerosols (parlar en un to més alt, o cantar). A més, són espais de socialització que afavoreixen la relaxació en el manteniment de les mesures d'autoprotecció (ús de la mascareta i respecte a la distància de seguretat interpersonal), també en part pel consum d'alcohol, en els quals es concentra majoritàriament població jove, amb una proporció superior de persones asimptomàtiques o amb símptomes lleus.

Pel que fa a la proporcionalitat de la mesura, cal tenir present que és una mesura revisable i avaluable en qualsevol moment, subjecta a l'evolució de la situació epidemiològica i assistencial. Mereix una consideració específica, des de la perspectiva d'aquest judici, que la mesura s'apliqui a totes les activitats de Catalunya. Aquest àmbit territorial obeeix que la situació epidemiològica justifica recórrer a aquesta mesura de seguretat i que la situació és homogènia a tot el territori. Com estableix l'informe del director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, totes les regions sanitàries es troben en una fase de risc similar (baix o mitjà), corresponent a fase d'alerta 1 o 2. I a aquells territoris que han entrat en fase d'alerta 1 (risc baix), els seus indicadors mostren que estan molt a prop del risc mitjà (alerta 2).

Les limitacions que manté aquesta Resolució són conformes amb les orientacions de l'Organització Mundial de la Salut i es consideren mesures proporcionals, idònies, necessàries i justificades amb la finalitat de control de contagis i protecció dels drets a la vida, la integritat física i la salut de tota la població i, específicament, dels col·lectius més vulnerables davant la pandèmia i per tal de garantir la capacitat d'atenció del sistema sanitari, tant a les demandes generades per la pandèmia de COVID-19 com a les demandes de salut derivades d'altres patologies més enllà de la pandèmia.

Per tot el que s'ha exposat, d'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació del PROCICAT per a les emergències associades a malalties transmissibles emergents amb un alt potencial de risc activat en la fase d'alerta, i en aplicació de la Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut pública; de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut pública; de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, i de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i d'acord amb l'autorització judicial atorgada,

 

Resolem:

 

-1 Mesures especials en matèria de salut pública

Mitjançant aquesta Resolució es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya adoptades per la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, en els termes indicats en els apartats següents de la present Resolució.

Les mesures que conté aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

 

-2 S'hi addiciona un nou apartat 1 bis amb el contingut següent:

“-1 bis Mesures de protecció individual i col·lectiva

1. La ciutadania ha d'adoptar les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19, així com la pròpia exposició a aquests riscos, i ha d'adoptar les mesures de protecció individual i col·lectiva fonamentades en: la higiene freqüent de mans; la higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l'avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls); la distància física interpersonal de seguretat; l'ús de mascareta en els termes establerts a l'apartat 6 d'aquesta Resolució; la preferència per als espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats; la ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de les superfícies.

Tant en espais tancats com a l'aire lliure, excepte per a grups de persones convivents, la distància física interpersonal de seguretat s'estableix en 1,5 m, en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, llevat que en siguin vigents per a la tipologia de l'activitat valors més restrictius. Quan el desenvolupament de l'activitat no permeti mantenir la distància física interpersonal de seguretat s'han d'adoptar les mesures d'higiene i organitzatives adequades per prevenir els riscos de contagi.

En els espais a l'aire lliure en què per l'aglomeració de persones no sigui possible mantenir la distància física interpersonal de seguretat, és obligatori l'ús de mascareta en els termes establerts a l'apartat 6 d'aquesta Resolució.

2. El deure de protecció establert a l'epígraf 1 és igualment exigible a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o que es trobi obert al públic, en els termes de les normes organitzatives, d'higiene i de prevenció establertes en aquesta Resolució i, en el seu cas, del corresponent pla sectorial o protocol organitzatiu.

Amb caràcter general, les persones titulars de les distintes activitats són responsables d'establir mesures organitzatives que garanteixin una atenció preferent que minimitzi el temps d'estada a l'interior dels locals o establiments i que facilitin la seva mobilitat en l'interior d'aquests a les persones vulnerables, d'acord amb el criteri de les autoritats sanitàries, o bé quan per les seves característiques personals i en els termes establerts per les autoritats sanitàries no puguin usar mascareta.

En els diferents sectors d'activitat, les mesures establertes en aquesta Resolució són d'aplicació preferent a les mesures previstes en els plans sectorials específics i protocols organitzatius aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT per a les emergències associades a malalties transmissibles emergents amb un alt potencial de risc, o que es puguin aprovar, a proposta del Comitè Tècnic del Pla d'actuació del PROCICAT, en atenció a l'especificitat del sector d'activitat. Els plans sectorials i protocols organitzatius poden ser objecte de revisió, adaptació, modificació o supressió per decisió del Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, a proposta del departament de l'Administració de la Generalitat competent per raó de la matèria, havent escoltat el Comitè Tècnic del Pla. Aquests plans i protocols s'apliquen, en tot allò que no entri en contradicció amb aquesta Resolució, en aspectes com els aforaments i altres restriccions a l'exercici de l'activitat.

3. Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar amb el sistema públic de salut i han de seguir, tant elles com els seus contactes estrets, les indicacions d'aïllament domiciliari o quarantena d'acord amb els protocols aprovats per l'autoritat sanitària.”

 

-3 Es modifica l'apartat 3 de la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, que queda redactat de la manera següent:

“-3 Horaris de tancament

El règim horari de les activitats regulades en aquesta Resolució és el previst a la normativa sectorial d'aplicació corresponent.

En cap cas es permet la venda de begudes alcohòliques en establiments comercials entre les 22.00 i les 6.00 hores.”

 

-4 Es modifica l'apartat 5 de la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, que queda redactat de la manera següent:

“-5 Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social

1. Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es recomana que no superin el nombre màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents.

2. En les reunions que suposin la concentració de persones en espais públics, entre la 01.00 hores i les 06.00 hores no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes.

Específicament, resta prohibit el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i la resta d'espais oberts al públic. Aquesta prohibició no n'afecta el consum en locals o espais autoritzats per la llicència corresponent.

3. En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.”

 

-5 Es modifica l'apartat 7 de la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, que queda redactat de la manera següent:

“-7 Empreses de serveis i comerç minorista

1. La prestació de serveis s'ha de fer, sempre que sigui possible, sense contacte físic amb els clients. No obstant, es pot dur a terme la prestació de serveis la naturalesa dels quals impliqui un contacte personal proper sempre que es concertin de forma individual i que les persones encarregades de la seva prestació disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l'activitat s'han d'extremar les mesures higièniques.

2. Els establiments i locals comercials de venda al detall, estiguin integrats o no en un equipament col·lectiu, estan subjectes a les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, sens perjudici de l'establert en el darrer paràgraf de l'epígraf 2 de l'apartat 1 bis.

3. En els centres comercials, galeries comercials i recintes comercials s'han d'establir mesures organitzatives de control d'aglomeracions indicades a l'annex 1, als establiments i locals que s'hi troben ubicats i també als accessos dels mateixos centres comercials o recintes comercials, inclosos els aparcaments.

Es recomana que aquests centres mantinguin el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 2.

Els centres comercials, galeries comercials i recintes comercials han de complir les mesures previstes en el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, sens perjudici de l'establert en el darrer paràgraf de l'epígraf 2 de l'apartat 1 bis.”

 

-6 Es modifica l'apartat 10 de la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, que queda redactat de la manera següent:

“-10 Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives i assemblees d'entitats

1. En els locals i els espais en què es desenvolupen activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris i circs, amb programació artística estable, i els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics s'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

Quan en el desenvolupament d'aquestes activitats es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats, es recomana mantenir el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 2 i, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d'aglomeracions indicades a l'annex 1.

S'autoritza la realització de concerts, festivals musicals de tots els gèneres i altres esdeveniments culturals que es duguin a terme amb el públic dret i possibilitat de ball, en equipaments culturals o altres espais especialment habilitats tancats, sempre que es compleixin les condicions establertes en l'apartat 19 d'aquesta Resolució.

2. Els arxius, les biblioteques, els museus, les sales d'exposicions, les galeries d'art i els centres de creació i arts visuals han de subjectar les activitats a les mesures contingudes als corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, sens perjudici de l'establert en el darrer paràgraf de l'epígraf 2 de l'apartat 1 bis.

3. En les instal·lacions i els equipaments esportius s'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

En els vestidors s'ha de garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada descrites a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

Les activitats grupals en espais tancats es poden dur a terme sempre que, excepte en les piscines, es puguin desenvolupar amb mascareta.

S'ha de donar compliment a les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, sens perjudici de l'establert en el darrer paràgraf de l'epígraf 2 de l'apartat 1 bis.

No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d'acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

6. Les competicions esportives a Catalunya s'han de desenvolupar d'acord amb les condicions següents:

a) En instal·lacions i equipaments a l'aire lliure, amb subjecció a l'aforament del 100% de l'autoritzat.

b) En instal·lacions i equipaments en espais tancats, amb subjecció a l'aforament del 80% de l'autoritzat. S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis, si bé es recomana el compliment les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 2. Així mateix, s'ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d'aglomeracions indicades a l'annex 1.

c) En instal·lacions o equipaments amb un aforament autoritzat superior a 10.000 persones, l'activitat es pot dur a terme amb subjecció a l'aforament establert a les lletres a) i b), en funció que l'espai sigui obert o tancat. En instal·lacions o equipaments a l'aire lliure, amb subjecció a l'aforament del 100% de l'autoritzat, fins a un màxim sectoritzat en grups de 10.000 persones per sector i amb un mínim de tres sectors. En instal·lacions i equipaments en espais tancats, amb subjecció a l'aforament del 80% de l'autoritzat, fins a un màxim sectoritzat en grups de 5.000 persones per sector i amb un mínim de dos sectors.

A cada espai sectoritzat s'ha de garantir el control de fluxos d'accés i sortida i als banys. L'accés del públic, preferentment abonat i local, ha de ser amb seients preassignats.

El servei de restauració ha de ser coincident amb els espais sectoritzats establerts i per al públic assignat a cada sector respectiu. Fora de l'àmbit del servei de restauració es permet el consum de begudes, i en cap cas d'aliments.

d) En els supòsits previstos en les lletres b) i c) d'aquest apartat s'han de complir els requisits següents:

- Els assistents han de portar la mascareta en tot moment dins la instal·lació. S'ha de reforçar la vigilància i difusió del compliment de l'obligatorietat de l'ús de la mascareta durant l'esdeveniment (inclòs a les àrees de serveis, a les entrades i a les sortides).

- S'han de preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els encreuaments o punts de més afluència en compliment del que s'estableix en l'annex 1.

e) En allò no previst en aquesta Resolució, i sempre que no la contradiguin, l'organització de la disposició de públic en esdeveniments esportius s'ha de fer d'acord amb els paràmetres previstos en el Pla d'acció pel desconfinament esportiu de Catalunya i sempre amb seient preassignat.

7. Per a la celebració d'assemblees d'entitats esportives, culturals i, en general, d'entitats de base associativa de manera presencial, s'ha de garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.

Quan en el desenvolupament d'aquestes activitats es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats es recomana mantenir el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 2 i, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d'aglomeracions indicades a l'annex 1.

8. Els parcs i fires d'atraccions, incloent-hi tot tipus d'estructures no permanents desmuntables, estan subjectes a les mesures establertes al pla sectorial corresponent aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, sens perjudici de l'establert en el darrer paràgraf de l'epígraf 2 de l'apartat 1 bis.

Si en el recinte del parc o de la fira hi ha establiments que disposen d'alguna de les llicències o autoritzacions d'activitat incloses en l'apartat 19 d'aquesta Resolució o si s'hi desenvolupen activitats recreatives musicals de caràcter extraordinari, amb independència del tipus de llicència o autorització que les empari, els són d'aplicació les condicions d'accés i d'exercici de l'activitat establertes a l'esmentat apartat 19.

Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts seguint les pautes d'ús i manteniment aprovades pel PROCICAT per a aquests espais.

9. Les activitats lúdiques en espais tancats es poden desenvolupar amb subjecció a unes condicions de ventilació òptimes. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 2.”

 

-7 Es modifica l'apartat 11 de la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, que queda redactat de la manera següent:

“-11 Activitats relacionades amb el joc

En els locals i els espais en què es desenvolupen activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo s'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.

Quan en el desenvolupament d'aquestes activitats es puguin concentrar més de 1.000 persones es recomana mantenir el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 2.

S'han d'establir mesures organitzatives de control de les aglomeracions i donar compliment a les mesures previstes al Pla sectorial dels establiments del joc aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, sens perjudici de l'establert en el darrer paràgraf de l'epígraf 2 de l'apartat 1 bis.”

 

-8 Es modifica l'apartat 12 de la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, que queda redactat de la manera següent:

“12 Activitats d'hostaleria i restauració

En els establiments d'hostaleria i de restauració s'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. En els espais interiors es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 2.

L'ús de la mascareta és obligatori mentre no s'està menjant o bevent.

En els establiments a què fa referència aquest apartat no es pot dur a terme cap activitat de ball.

S'han de complir les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, sens perjudici de l'establert en el darrer paràgraf de l'epígraf 2 de l'apartat 1 bis.”

 

-9 Es modifica l'apartat 14 de la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, que queda redactat de la manera següent:

“-14 Activitats docents universitàries

En l'àmbit de les activitats docents universitàries (a universitats, centres adscrits i escoles de negocis ubicades a Catalunya), les pràctiques i les avaluacions poden ser presencials. En el desenvolupament de les activitats teòriques presencials es pot considerar la presencialitat fins a un màxim del 100% de l'aforament autoritzat, i havent d'extremar les mesures de protecció, amb subjecció al Pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, sens perjudici de l'establert en el darrer paràgraf de l'epígraf 2 de l'apartat 1 bis. Correspon a cada universitat fer-ne la concreció d'acord amb els criteris d'autonomia acadèmica i per a la millor prestació del servei a l'estudiantat.

En les aules i altres espais interiors es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 2.”

 

-10 Es modifica l'apartat 15 de la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, que queda redactat de la manera següent:

“15 Altres activitats formatives

La capacitació i reciclatge dels professionals de la formació viària depenent del Servei Català de Trànsit; la docència per a l'obtenció de llicències i permisos de conduir; els cursos de sensibilització i reeducació viària relacionats amb el permís per punts; la formació, el reciclatge i el perfeccionament de conductors; els cursos per al transport de persones i mercaderies (CAP) i els cursos ADR s'han de realitzar aplicant les mesures de prevenció i protecció de la salut. “

 

-11 Es modifica l'apartat 16 de la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, que queda redactat de la manera següent:

“-16 Equipaments cívics

En els equipaments cívics es poden realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals presencials si en els espais i locals oberts al públic es garanteix la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis i s'acompleixen les mesures higièniques i de prevenció corresponents.”

 

-12 Es modifica l'apartat 17 de la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, que queda redactat de la manera següent:

“-17 Congressos, convencions, fires comercials i festes majors

1. La celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i activitats assimilables en espais tancats requereix que es garanteixi la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.

Quan en el desenvolupament d'aquestes activitats es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats es recomana mantenir el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 2 i, tant en espais tancats com a l'aire lliure s'ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d'aglomeracions indicades a l'annex 1.

2. En l'activitat dels mercats no sedentaris i les fires mercat s'han d'establir mesures organitzatives de control de les aglomeracions i l'ús de mascareta d'acord amb l'apartat 6 d'aquesta Resolució. Així mateix, s'ha d'ajustar al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, sens perjudici de l'establert en el darrer paràgraf de l'epígraf 2 de l'apartat 1 bis.”

3. Les activitats previstes en festes majors, revetlles i altres festes populars que puguin suposar la celebració d'actes amb risc de generar aglomeracions de persones cal que s'ajustin als àmbits considerats en aquesta Resolució i responguin a les limitacions establertes per a aquests, segons les seves característiques. Específicament, si dins de la programació festiva es desenvolupen activitats recreatives musicals de caràcter extraordinari, amb independència del tipus de llicència o autorització que les empari, els són d'aplicació les condicions d'accés i d'exercici de l'activitat establertes a l'apartat 19 d'aquesta Resolució.”

 

-13 Es modifica l'apartat 18 de la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, que queda redactat de la manera següent:

“-18 Activitats populars i tradicionals

Per al desenvolupament de les activitats de cultura popular i tradicionals, organitzades per entitats públiques o entitats privades de base associativa, tant a l'aire lliure com en espais tancats, s'han d'establir mesures organitzatives de control de les aglomeracions i, si tenen lloc en espais tancats, es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 2. Els participants han de complir en les actuacions i en els assajos les limitacions establertes en el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, sens perjudici de l'establert en el darrer paràgraf de l'epígraf 2 de l'apartat 1 bis.

Les activitats de balls tradicionals resten subjectes al Pla sectorial aprovat, sens perjudici de l'establert en el darrer paràgraf de l'epígraf 2 de l'apartat 1 bis.”

 

-14 S'addiciona un epígraf a l'apartat 19 de la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, amb el contingut següent:

“-6 El que disposa aquest apartat també és d'aplicació a les activitats recreatives musicals de caràcter extraordinari, sens perjudici de les condicions que s'estableixin en la llicència o autorització corresponent de cada activitat en concret.”

 

-15 Es modifica el contingut de l'annex 1 de la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, que, sota el títol Mesures d'organització per evitar aglomeracions, queda redactat de la manera següent:

“Annex 1

Mesures d'organització per evitar aglomeracions

- Dimensionar de manera adequada els accessos i, en la mesura que sigui possible, associar-los i/o distribuir-los a les diferents zones d'ocupació.

- Sempre que sigui possible, incrementar els punts d'accés i de sortida respecte als habituals, i instal·lar-hi dispensadors de gel hidroalcohòlic.

- Disposar de personal de control en els accessos i les sortides; també en els accessos als serveis.

- Identificar amb claredat les vies d'accés i de sortida i diferenciar els circuits d'accés i sortida.

- Preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els encreuaments o punts de més afluència.

- Prioritzar en la mobilitat interna els circuits en sentit únic per evitar els encreuaments. Senyalitzar els circuits convenientment i proporcionar-los l'amplada suficient de 2 metres. Fer servir separacions lleugeres que en facin possible el desmantellament en cas d'emergència o evacuació.

- Realitzar l'obertura de portes amb antelació suficient per permetre un accés escalonat i fixar franges horàries adequades per a l'accés.

- Preveure l'ordre de les fileres en la seqüència d'entrada i sortida dels espais.

- Disposar de personal de control també en els accessos i sortides dels espais on s'acomoda el públic.

- Preassignar localitats. 

- Establir espais sectoritzats amb control i flux d'accés i sortida independent.

- Evitar les pauses o entreactes.

- Realitzar la sortida del públic en la finalització de l'espectacle de forma esglaonada per zones i garantir la distància entre persones.

- Evitar la interacció física entre els artistes i el públic.”

 

-16 Es modifica el contingut de l'annex 2 de la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, que, sota el títol Condicions de ventilació i mesures de control, queda redactat de la manera següent:

“Annex 2

Condicions de ventilació i mesures de control

Les condicions de ventilació reforçades aplicables a espais tancats oberts al públic són les següents:

- Mantenir la ventilació durant tot el temps d'obertura al públic del local. També es recomana fer-ho dues hores abans i després de l'ocupació del local.

- La ventilació ha de ser adaptada al nivell d'ocupació del local o establiment. El Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) estableix valors de renovació d'aire en funció de l'ús de l'edifici i del nivell de qualitat a assolir:

- Aire d'òptima qualitat (IDA1): 20 litres per segon i persona

- Aire de bona qualitat (IDA2): 12,5 litres per segon i persona

- Aire de qualitat mitjana (IDA3): 8 litres per segon i persona

Atès el risc de contagi de COVID-19 en espais tancats, és recomanable un aire de bona qualitat, amb una renovació d'aire mínima de 12,5 litres per segon i persona.

- Complementàriament, si és necessari per garantir la qualitat de l'aire, en espais amb ventilació natural es pot instal·lar una ventilació forçada, o bé incorporar purificadors d'aire amb filtres HEPA (high efficiency particulate air) per millorar la qualitat de l'aire interior retenint les partícules susceptibles de contenir el virus (retenen entre un 85% i un 99,99% de partícules a partir de 0,3 micres, en funció del tipus de filtre). Els purificadors d'aire no substitueixen la necessitat de mantenir la ventilació dels espais. En espais amb ventilació mecànica es poden incorporar al sistema filtres de més capacitat de retenció de partícules o altres elements addicionals.

- Cal tenir en compte la resta de pautes establertes pel Departament de Salut per a la ventilació i la informació addicional al respecte:

(https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf)

Per avaluar si hi ha una correcta renovació de l'aire en un espai tancat, es pot utilitzar la mesura de concentració de diòxid de carboni (CO2), ja que l'increment de la mesura de CO2 en espais interiors en relació amb l'aire exterior es relaciona amb l'exhalació dels ocupants. Un valor elevat de CO2 indica que la renovació de l'aire és insuficient.

El Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) estableix uns valors màxims de CO2 per cada nivell de qualitat d'aire:

- Aire d'òptima qualitat (IDA1): 350 ppm de CO2

- Aire de bona qualitat (IDA2): 500 ppm de CO2

- Aire de qualitat mitjana (IDA3): 800 ppm de CO2 

 

-17 Informes periòdics i durada

S'han d'emetre informes periòdics dels efectes de les mesures.

La durada de les mesures s'estableix fins a les 00.00 hores del dia 23 d'octubre, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que conté aquesta Resolució.

 

-18 Efectes

A l'entrada en vigor d'aquesta Resolució, queda sense efecte la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

 

-19 Entrada en vigor

Aquesta Resolució entra en vigor el dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant els consellers de Salut i d'Interior, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que s'estableix en els articles 10.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 14 d'octubre de 2021

 

Josep Maria Argimon Pallàs

Conseller de Salut

 

Joan Ignasi Elena i Garcia

Conseller d'Interior