Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Nou calendari de cobrança dels tributs municipals gestionats per l'OAGRTL de la Diputació de Lleida

CALENDARI DE COBRANÇA DELS TRIBUTS DE L’OAGRTL
DIPUTACIÓ DE LLEIDA


La declaració de l’estat d’alarma, a causa de la COVID 19, ha comportat la modificació del
calendari de cobrança dels tributs que du a terme l’Organisme Autònom de la Diputació de
Lleida, els quals queden fixats tal i com s’estableix tot seguit:


PRIMERA COBRANÇA: Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i taxes que els
ajuntaments ja havien posat al cobrament per mitjà de la delegació que tenen efectuada a
l’Organisme Autònom de tributs Locals de la Diputació:
- Pels contribuents que hagin optat per la domiciliació dels seus rebuts, la càrrega de
les domiciliacions es realitzarà el dia 21 de maig de 2020.
- Pels contribuents que hagin optat per no domiciliar el seu rebut, el termini de
pagament en període voluntari finalitza el dia 25 de maig de 2020.


SEGONA COBRANÇA: Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i de
característiques especials (IBI urbana i BICES) i les taxes, els fitxers dels padrons de les
quals els ajuntaments hagin tramés a l’organisme de Recaptació abans del dia 09 d’abril
de 2020.
- Inici de cobrança, en data 15 de juny de 2020.
- Pels contribuents que hagin optat per la domiciliació dels seus rebuts, la càrrega de
les domiciliacions es realitzarà en les següents dates:
o Càrrega dels rebuts de taxes en data 01 de juliol de 2020
o Càrrega d’ 1/3 del rebut (IBI i BICES) en data 01 de juliol de 2020.
o Càrrega del 2/3 del rebut (IBI i BICES) en data 03 de setembre de2020.
o Càrrega del 3/3 del rebut (IBI i BICES) en data 04 de novembre de 2020.
- Pels contribuents que hagin optat per no domiciliar el seu rebut, el termini de
pagament en període voluntari finalitza el dia 17 d’agost de 2020.


TERCERA COBRANÇA: Inclou l’Impost sobre béns immobles de naturalesa rústega (IBI
rústega), l’Impost sobre activitats econòmiques (IAE) i les taxes els fitxers dels padrons de
les quals els ajuntaments hagin tramés a l’organisme de Recaptació abans del 15 de
juliol de 2020.
- Inici de cobrança, en data 14 d’octubre de 2020
- Pels contribuents que hagin optat per la domiciliació dels seus rebuts, la càrrega de
les domiciliacions es realitzarà el dia 04 de novembre de 2020.
- Pels contribuents que hagin optat per no domiciliar el seu rebut, el termini de
pagament en període voluntari finalitza el dia 15 de desembre de 2020.

Document Actions